Wspólnota "W mocy Ducha"

Diakonia modlitewna

Głównym celem sekcji modlitwy diakonii ewangelizacyjnej jest koordynacja posługi modlitewnej w dziełach podejmowanych przez wspólnotę „W mocy Ducha” oraz angażowanie członków, sympatyków Wspólnoty oraz członków innych wspólnot parafialnych w te dzieła.

KOORDYNUJE NASTĘPUJĄCE DZIEŁA MODLITEWNE:
1. Modlitwę za grupę (wspólnotę, zespół).
2. Modlitwę w intencjach z zewnątrz (intencje złożone przez uczestników Eucharystii, intencje ze strony internetowej, prośby o modlitwę przekazywane bezpośrednio członkom Wspólnoty).
3. Modlitwę za kapłanów.
4. Modlitwę za parafię.
5. Modlitwę wstawienniczą.

MODLITWA ZA GRUPĘ
Jest to modlitwa podejmowana w momencie rozpoczęcia i kontynuacji przez wspólnotę szczególnego dzieła lub posługi. Ma formę modlitwy osłonowej.

MODLITWA W INTENCJACH Z ZEWNĄTRZ
Sekcja modlitewna czuwa nad zbieraniem intencji od uczestników mszy św. Wyznacza czas i formę modlitwy. Modlimy się również w intencjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Jako Wspólnota modlimy się za stałą grupę kapłanów. Szczególną troską modlitewną obejmujemy księdza proboszcza i kapłanów z naszej parafii oraz kapłana Wspólnoty. Jesteśmy też otwarci na prośby indywidualne kapłanów o modlitwę w intencjach przez nich wskazanych.

MODLITWA ZA PARAFIĘ
Każdego miesiąca dwie osoby ze Wspólnoty podejmują modlitwę za parafię, która rozpoczyna się w naszym kościele parafialnym modlitwą całej wspólnoty. Następnie kapłan błogosławi i posyła na modlitewny patrol po parafii. Posłuszni zaleceniom, jakie wydał św. Paweł pierwszym wspólnotom chrześcijańskim: „Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i wszystkich sprawujących władzę’’(1 Tm 2, 1-2), staramy się objąć modlitwą sprawujących władzę, służbę zdrowia, szkolnictwo, przedsiębiorców i sprawy wszystkich parafian. Dzięki tej posłudze nasza parafia jest objęta nieustanną modlitwą.
Modlitwę za parafię mogą podejmować również osoby z poza Wspólnoty. Ty też możesz ofiarować taką modlitwę miejscu i ludziom wśród, których żyjesz. Jeżeli chciałbyś podjąć taką modlitwę, skontaktuj się z nami wspólnota@wmocyducha.pl
EUCHARYSTIA Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ
Posługujemy również modlitwą wstawienniczą podczas spotkań ewangelizacyjnych organizowanych przez naszą wspólnotę w parafii i poza nią. Pierwszą część spotkania zajmuje modlitwa wstawiennicza nad poszczególnymi osobami, powadzona przez uformowanych i przygotowanych do tej posługi członków Wspólnoty. Kolejnym i najważniejszym punktem jest udział w uczcie Eucharystycznej, gdzie Kościół przeżywa spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, który posyła Ducha Świętego ze swoimi darami, charyzmatami, a przez to umacnia, oświeca i obdarza potrzebnymi łaskami. Po Eucharystii trwamy przed Najświętszym Sakramentem. To czas, kiedy wielbimy, dziękujemy i prosimy Jezusa w danych intencjach. Na zakończenie kapłan błogosławi nas Najświętszym Sakramentem.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

1. Na osobistej modlitwie przed modlitwą wstawienniczą zapraszaj Pana Jezusa do swego życia i przedstaw Mu swoją prośbę.

2.Staraj się o wzbudzenie w sobie właściwej intencji.
Nie możesz podchodzić do modlitwy wstawienniczej z takim nastawieniem, że chodzi Ci tylko o dar (uzdrowienie, uwolnienie), a Darczyńca czyli Pan Jezus – nie obchodzi ciebie. Zwracaj się z prośbą do Boga o prawdziwe i szczere nawrócenie. Nie możesz prosić Boga, byś został uzdrowiony i uwolniony, z założeniem, że nadal będziesz żyć w grzechu, bez Jezusa i wbrew Jego przykazaniom. W modlitwie wstawienniczej nie chodzi o „świadczenie usług” przez Jezusa. Chodzi o wejście w nową życiodajną relację z Jezusem, o którym wiem, że mnie kocha i pragnie mojego dobra, ale wymaga respektowania warunków przyjaźni z Nim.

3. Cały czas (przed modlitwą wstawienniczą i w czasie jej trwania) staraj się o wyciszenie umysłu i emocji, o rozmodlenie, spokój i skupienie na Panu Jezusie.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS MODLITWY?
Choć nie masz przed oczami Pana Jezusa w sposób tak namacalny, jak jest On w Najświętszym Sakramencie, proponujemy abyś zwrócił się w stronę tabernakulum lub krzyża i abyś skupił swą uwagę na Panu Jezusie, z którym będziesz rozmawiać. Możesz stać lub klęczeć. Staraj się o wyciszenie, rozmodlenie. W czasie modlitwy wstawienniczej nie zwracaj uwagi na osoby posługujące, ale na Pana. Możesz modlić się z oczami zamkniętymi (żeby nie rozpraszać się).
Zespół modlitwy wstawienniczej najpierw pomaga osobie proszącej osobiście spotkać się z Jezusem przez zachętę i słowo Boże, a następnie modli się razem w jedności z proszącym o potrzebne łaski. Skuteczna jest modlitwa w jedności i z wiarą.
Gest nałożenia rąk. W posłudze modlitwy wstawienniczej jest on tylko symbolicznym gestem modlitewnym, błagalnym. Jest to informacja dla danej osoby, że teraz przyzywamy Ducha Świętego, aby do niej przyszedł, że prosimy o Boże błogosławieństwo dla niej.

W posłudze modlitewnej we wszystkich jej formach najważniejsze jest nasze spotkanie z Bogiem i szczere pełne miłości i wiary oddanie spraw i osób Dobremu Ojcu, aby jego wola się w nich wypełniła.

FORMACJA

DLA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY

Fundamentem, na którym pragniemy budować naszą wspólnotę jest osobista więź każdego z nas  z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Pragniemy, aby formował nas sam Jezus Chrystus – nasz Pan. Dlatego oddajemy się całkowicie Jemu
w posiadanie, by to On mocą Ducha Świętego uzdolnił nas do służby na rzecz zbawienia naszego i wszystkich, których Pan Bóg postawi na naszej drodze życia.

Pragniemy oddać się Duchowi Świętemu, a obdarowani Jego mocą chcemy robić wszystko, aby przemieniać w „cywilizację miłości” siebie i świat: nasze rodziny, miejsca pracy, wspólnotę parafialną oraz wszystkie miejsca i osoby, które są wpisane przez Pana w historię naszego życia.

Na szczególną Opiekunkę Wspólnoty wybraliśmy  Maryję, Gwiazdę Nowej Ewangelizacji, Wspomożycielkę Wiernych, Niepokalaną Matkę naszego Pana oraz Mistrzynię życia w mocy Ducha, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Bóg (3 pkt. reguły). Kontemplując życie Maryi, staramy się, tak jak Ona, współpracować z Duchem Świętym, aby On objawiał nam wolę Pana i uzdolniał nas do jej wypełniania.

Patronką Wspólnoty jest bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – „Święte Małe Nic”.  Z jej pomocą, chcemy stawać się narzędziem w rękach Pana, którego On będzie używał według swojej woli (4 pkt. reguły). Członkowie Wspólnoty mają przyzywać wstawiennictwa Świętej Patronki w intencjach osobistych jak i podanych przez Wspólnotę.

Dla umocnienia osobistej więzi z Bogiem kluczową sprawą jest nieustanne trwanie w stanie łaski uświęcającej (pkt. 12 reguły), częsta Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu (pkt.  11 reguły) oraz lektura Pisma Świętego – źródła prawdy o Bogu i nas samych.

Ważnym elementem naszej formacji są cotygodniowe spotkania,  które dla członków Wspólnoty są obowiązkowe (pkt. 10 reguły). Spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają różną formę: spotkania modlitewnego na świetlicy parafialnej, spotkania modlitewnego z posłaniem do modlitwy za parafię w kościele oraz Msza święta oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym celem naszych  wszystkich spotkań jest  uwielbienie Boga. Uwielbiamy Pana w mocy Ducha Świętego śpiewem modlitwą.

Naszą formację opieramy również na dziełach świętych Kościoła, mistrzach życia duchowego, których dzieła są lekturami obowiązkowymi dla członków naszej wspólnoty (wykaz w zakładce biblioteka). Staramy się z duchowości wielkich mistyków Kościoła zaczerpnąć i przenieść do naszego życia wszystko to, co pomoże nam jako uczniom Pana odczytać wolę Bożą wobec naszego powołania, a tym samym uwielbić Boga w naszym osobistym i wspólnotowym życiu.

Naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas,
nie po to, aby mu służono ale po to, by służyć, chcemy służyć sobie nawzajem. Dlatego trwanie we Wspólnocie to nie tylko wspólne spotkania, Eucharystie, ale także  braterstwo w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach w jednym duchu i jednej wierze (pkt. 16 reguły). W praktyce oznacza to, że będąc członkiem Wspólnoty troszczymy się o siebie nawzajem. Wspieramy się nie tylko duchowo, ale organizujemy tak swoje życie, aby się wspierać w każdej trudnej sytuacji.

Przynajmniej dwa razy do roku każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do podjęcia  formacji  przez  uczestnictwo  w rekolekcjach, organizowanych przez Wspólnotę dla Wspólnoty lub w innych rekolekcjach polecanych przez Wspólnotę (pkt. 14 reguły). Należy uczestniczyć przede wszystkim w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę, a jeżeli obowiązki rodzinne lub zawodowe nie pozwalają na to,  należy zorganizować sobie dwa wyjazdy na rekolekcje indywidualnie, wybierając  rekolekcje rekomendowane przez Wspólnotę.  Jeżeli z  jakiś powodów członek Wspólnoty nie może uczestniczyć w rekolekcjach wyjazdowych, mogą to być rekolekcje adwentowe i wielkopostne organizowane w parafii.

Wspólnota W Mocy Ducha jest przede wszystkim wspólnotą modlitewną dlatego, otwierając się na charyzmaty Ducha Świętego podejmujemy  różne formy modlitwy. Członkowie Wspólnoty są zobowiązani do podejmowania szeregu  dzieł modlitewnych organizowanych przez naszą Wspólnotę W ramach Wspólnoty działa grupa posługująca modlitwą wstawienniczą  Mogą do niej należeć osoby, które uczestniczyły w seminarium odnowy życia oraz przyjęły chrzest w Duchu Świętym ( pkt. 9 reguły). Co miesiąc dwie osoby z naszej Wspólnoty podejmują modlitwę za naszą parafię. Modlimy się również za kapłanów oraz w intencjach, które podają osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Szczególnymi świętami Wspólnoty są następujące dni: Uroczystość zesłania Ducha Świętego, 24 maja – wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz 25 sierpnia – wspomnienie bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W tych dniach członkowie Wspólnoty powinni  uczestniczyć w Eucharystii (pkt. 5 reguły )

Wszystkie te wskazówki są zawarte w Regule Wspólnoty. Członkowie Wspólnoty są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień reguły. W wyjątkowych sytuacjach z pewnej jej części może zwolnić odpowiedzialny za Wspólnotę Kapłan (pkt. 18 reguły)

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.