Wspólnota "W mocy Ducha"

Diakonia ewangelizacyjna

DIAKONIA EWANGELIZACYJNA – SEKCJA MODLITWY
Głównym celem sekcji modlitwy diakonii ewangelizacyjnej jest koordynacja posługi modlitewnej w dziełach podejmowanych przez wspólnotę „W mocy Ducha” oraz angażowanie członków, sympatyków Wspólnoty oraz członków innych wspólnot parafialnych w te dzieła.

SEKCJA MODLITEWNA KOORDYNUJE NASTĘPUJĄCE DZIEŁA MODLITEWNE:
1. Modlitwę za grupę (wspólnotę, zespół).
2. Modlitwę w intencjach z zewnątrz (intencje złożone przez uczestników Eucharystii, intencje ze strony internetowej, prośby o modlitwę przekazywane bezpośrednio członkom Wspólnoty).
3. Modlitwę za kapłanów.
4. Modlitwę za parafię.
5. Modlitwę wstawienniczą.

MODLITWA ZA GRUPĘ
Jest to modlitwa podejmowana w momencie rozpoczęcia i kontynuacji przez wspólnotę szczególnego dzieła lub posługi. Ma formę modlitwy osłonowej.

MODLITWA W INTENCJACH Z ZEWNĄTRZ
Sekcja modlitewna czuwa nad zbieraniem intencji od uczestników mszy św. Wyznacza czas i formę modlitwy. Modlimy się również w intencjach zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Jako Wspólnota modlimy się za stałą grupę kapłanów. Szczególną troską modlitewną obejmujemy księdza proboszcza i kapłanów z naszej parafii oraz kapłana Wspólnoty. Jesteśmy też otwarci na prośby indywidualne kapłanów o modlitwę w intencjach przez nich wskazanych.

MODLITWA ZA PARAFIĘ
Każdego miesiąca dwie osoby ze Wspólnoty podejmują modlitwę za parafię, która rozpoczyna się w naszym kościele parafialnym modlitwą całej wspólnoty. Następnie kapłan błogosławi i posyła na modlitewny patrol po parafii. Posłuszni zaleceniom, jakie wydał św. Paweł pierwszym wspólnotom chrześcijańskim: „Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i wszystkich sprawujących władzę’’(1 Tm 2, 1-2), staramy się objąć modlitwą sprawujących władzę, służbę zdrowia, szkolnictwo, przedsiębiorców i sprawy wszystkich parafian. Dzięki tej posłudze nasza parafia jest objęta nieustanną modlitwą.
Modlitwę za parafię mogą podejmować również osoby z poza Wspólnoty. Ty też możesz ofiarować taką modlitwę miejscu i ludziom wśród, których żyjesz. Jeżeli chciałbyś podjąć taką modlitwę, skontaktuj się z nami wspólnota@wmocyducha.pl
EUCHARYSTIA Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ
Posługujemy również modlitwą wstawienniczą podczas spotkań ewangelizacyjnych organizowanych przez naszą wspólnotę w parafii i poza nią. Pierwszą część spotkania zajmuje modlitwa wstawiennicza nad poszczególnymi osobami, powadzona przez uformowanych i przygotowanych do tej posługi członków Wspólnoty. Kolejnym i najważniejszym punktem jest udział w uczcie Eucharystycznej, gdzie Kościół przeżywa spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, który posyła Ducha Świętego ze swoimi darami, charyzmatami, a przez to umacnia, oświeca i obdarza potrzebnymi łaskami. Po Eucharystii trwamy przed Najświętszym Sakramentem. To czas, kiedy wielbimy, dziękujemy i prosimy Jezusa w danych intencjach. Na zakończenie kapłan błogosławi nas Najświętszym Sakramentem.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

1. Na osobistej modlitwie przed modlitwą wstawienniczą zapraszaj Pana Jezusa do swego życia i przedstaw Mu swoją prośbę.

2.Staraj się o wzbudzenie w sobie właściwej intencji.
Nie możesz podchodzić do modlitwy wstawienniczej z takim nastawieniem, że chodzi Ci tylko o dar (uzdrowienie, uwolnienie), a Darczyńca czyli Pan Jezus – nie obchodzi ciebie. Zwracaj się z prośbą do Boga o prawdziwe i szczere nawrócenie. Nie możesz prosić Boga, byś został uzdrowiony i uwolniony, z założeniem, że nadal będziesz żyć w grzechu, bez Jezusa i wbrew Jego przykazaniom. W modlitwie wstawienniczej nie chodzi o „świadczenie usług” przez Jezusa. Chodzi o wejście w nową życiodajną relację z Jezusem, o którym wiem, że mnie kocha i pragnie mojego dobra, ale wymaga respektowania warunków przyjaźni z Nim.

3. Cały czas (przed modlitwą wstawienniczą i w czasie jej trwania) staraj się o wyciszenie umysłu i emocji, o rozmodlenie, spokój i skupienie na Panu Jezusie.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS MODLITWY?
Choć nie masz przed oczami Pana Jezusa w sposób tak namacalny, jak jest On w Najświętszym Sakramencie, proponujemy abyś zwrócił się w stronę tabernakulum lub krzyża i abyś skupił swą uwagę na Panu Jezusie, z którym będziesz rozmawiać. Możesz stać lub klęczeć. Staraj się o wyciszenie, rozmodlenie. W czasie modlitwy wstawienniczej nie zwracaj uwagi na osoby posługujące, ale na Pana. Możesz modlić się z oczami zamkniętymi (żeby nie rozpraszać się).
Zespół modlitwy wstawienniczej najpierw pomaga osobie proszącej osobiście spotkać się z Jezusem przez zachętę i słowo Boże, a następnie modli się razem w jedności z proszącym o potrzebne łaski. Skuteczna jest modlitwa w jedności i z wiarą.
Gest nałożenia rąk. W posłudze modlitwy wstawienniczej jest on tylko symbolicznym gestem modlitewnym, błagalnym. Jest to informacja dla danej osoby, że teraz przyzywamy Ducha Świętego, aby do niej przyszedł, że prosimy o Boże błogosławieństwo dla niej.

W posłudze modlitewnej we wszystkich jej formach najważniejsze jest nasze spotkanie z Bogiem i szczere pełne miłości i wiary oddanie spraw i osób Dobremu Ojcu, aby jego wola się w nich wypełniła.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.