Wspólnota "W mocy Ducha"

Statut Wspólnoty

 1. Powołanie

W czerwcu 2004 roku po pielgrzymce do Medjugorie i wezwaniu Maryi do zakładania Wspólnot w parafiach, w sercu Ani i Agnieszki pojawia się pragnienie do założenia określonej Wspólnoty. Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku Zdroju wyraża zgodę na jej powstanie. Na zaproszenie Ani do Wspólnoty odpowiada kilka osób, które spotykają się wraz z kapłanem, aby się modlić i czytać Pismo Święte. Grupa przyjmuje nazwę „ARKA”. Z czasem grupa powiększa się i 2007 roku przenosi swą działalność do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku.

We wrześniu 2012 roku przekształca się we Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym
i zostaje wpisana do grup działających przy parafii. Przyjmuje nazwę własną –
„W mocy Ducha”. Patronką Wspólnoty zostaje karmelitanka, wówczas błogosławiona,
a dziś święta, Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – Mała Arabka.

W 2013 roku wszystkie osoby ze Wspólnoty przechodzą seminarium i podpisują Regułę Wspólnoty.

Powstawaniu wspólnoty towarzyszyły słowa od Pana:


Kwiecień 2007 rok

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem do roznoszenia Mojego światła po świecie. Wybrałem was na oświecenie pogan, na powstanie wielu, na uzdrowienie was samych. Łaska Moja jest z wami.”


Marzec 2008 rok


„Dzieci! Nazywam was przyjaciółmi Moimi. Każdego wypełniam światłem i posyłam na terenów wiele. Pragnę by błądzący odnajdywali drogowskazy prowadzące do nieba bram.
By chorzy zdrowieli, by wątpiący odnajdywali nadzieję we mnie – moich znakach i cudach, w Mojej obecności pośród nich. Wam samym dałem synów kościoła, dałem nauczycieli byście karmieni Moimi naukami przez nich mężnieli, byście odważnie kroczyli drogami posłania z imieniem Jezus na ustach.
Błogosławię wam!”


Maj 2013


„Wasza wspólnota jest jednym ze światełek na wzgórzach zwycięstwa. Wskazuje na drogę do Moich Pałaców innym.”

Styczeń 2018


„Poszerzam tereny roznoszenia światła Mojego, powiększam szeregi wierzących przez Wasze zaangażowanie dla spraw Mojego Świętego Kościoła…”

 1. Kim jesteśmy


Wspólnota „W mocy Ducha” działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Chmielniku. Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą hierarchiczną otwartą dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć żywej obecności Boga w swoim życiu. Należymy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego, zwanego Katolicką Odnową w Duchu Świętym, która jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Wspólnota jest częścią Diecezjalnej i Ogólnopolskiej Odnowy w Duchu Świętym i jest podporządkowana Kapłanowi Wspólnoty, księdzu Proboszczowi oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym.

 1. Misja


Misją naszej Wspólnoty jest czynienie uczniów, prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie. Istniejemy, aby każdy chrześcijanin,
w świadomy i wolny sposób mógł wypełnić przyrzeczenia chrztu świętego, przez osobistą relację z Jezusem w mocy Ducha Świętego, aby Kościół Święty stał się wspólnotą „prawdziwych czcicieli”, którzy „będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie „ (J 4, 23)
w uwielbieniu i wdzięczności wobec tak wielkiej miłości jaką umiłował nas Bóg.

 1. Wizja

Pragniemy być Wspólnotą gromadzącą ludzi, czerpiących radość z osobistej relacji z Bogiem, pełną mocy Ducha Świętego, z rozbudowanymi diakoniami: uwielbienia i ewangelizacji. Posługującą wśród młodzieży, z odrębną wspólnotą młodzieżową. Zaangażowaną w pomoc kapłanom w ich pracy duszpasterskiej w parafii. Wspólnotą ożywiającą życie duchowe okolicznych parafii przez posługę ewangelizacyjną.

 1. Wartości naszej Wspólnoty
 1. DUCH ŚWIĘTY- dzięki któremu jesteśmy wstanie przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela
 2. JEZUS – centrum naszego życia jako nasz Pan i Zbawiciel
 3. SŁOWO BOŻE – jako źródło poznania Jezusa i doświadczenia jego miłości
 4. UWIELBIENIE – postawa serca jako odpowiedź na doświadczenie Bożej Miłości
 5. WSPÓLNOTA – miejsce, gdzie wzrastam w wierze i dzielę się nią z braćmi i siostrami
 6. EWANGELIZACJA – działanie wynikające z żywej relacji z Jezusem w mocy Ducha Świętego.
 7. CZŁOWIEK – Obraz i podobieństwo Boże –troska o tożsamość i powołanie do Miłości
 1. Założenia główne:

Fundamentem naszego życia w mocy Ducha jest Reguła Wspólnoty, stanowiąca odrębny dokument, która jest przyjmowana i podpisywana przez Członków Wspólnoty. Dzień podpisywania Reguły przez Członków Wspólnoty jest szczególnie celebrowany przez Wspólnotę. Dzięki Regule stajemy przed Panem jako jedno ciało, złożone z wielu członków. Chcemy żyć Regułą na co dzień w wolności, miłości, pokorze i posłuszeństwie. Mamy świadomość, że samo zachowywanie Reguły nie zmienia naszego życia, jednak chcemy,
by umacniało naszą wspólnotę. Szczególną Opiekunką Wspólnoty oraz Mistrzynią życia
w mocy Ducha jest Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Pan. Patronką Wspólnoty jest św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – „Święte Małe Nic”. Z jej pomocą chcemy stawać się narzędziem w rękach Pana, którego On będzie używał według swojej woli. Chcemy pozostać „małym nic” dla świata, byle tylko Pan był przez wszystkich uwielbiony. Jemu powierzamy w miłości wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy naszego życia.

Szczególnymi świętami Wspólnoty są następujące dni:

 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 • 24 maja – wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
 • 25 sierpnia – wspomnienie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

W tych dniach członkowie powinni uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, odprawianej w intencji Wspólnoty.

 1. Charyzmat Wspólnoty

Podstawowym charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha świętego oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Kościoła i świata.


1. Wspólnota realizuje swój charyzmat poprzez wielorakie formy ewangelizacyjne, na zasadzie zupełnej dobrowolności. Na poziomie i w tempie dostosowanym do możliwości
i potrzeb konkretnej osoby. Są to:

 1. formacja w Szkole Uczniostwa, Szkole Świadków, Szkole Charyzmatów,
 2. powierzenie siebie i swojej posługi Duchowi Świętemu
 3. modlitwa uwielbienia osobista i wspólnotowa
 4. co miesięczna Msza wotywna ku czci Ducha Świętego
 5. organizacja spotkań połączonych z uwielbieniem
 6. modlitwa wstawiennicza nad osobami chorymi i potrzebującymi
 7. nieustana modlitwa za parafię
 1. Cele i zadania Wspólnoty pozwalające na realizowanie naszej misji:

  Zadania, które stawia sobie Wspólnota to:
 1. odnowa osobistego życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem i bliźnimi
 2. otwarcie się na działanie Ducha Świętego, które wyraża się w czasie modlitwy osobistej
  i wspólnotowej (spotkania modlitewne z uwielbieniem i ujawnianiem się charyzmatów)
 3. odnowa życia duchowego parafii, środowiska, miasta
 4. czynne włączenie się w życie parafii, koordynacji diecezjalnej i krajowej
 5. ewangelizacja – upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości wszystkich ludzi, uświadamianie obecności Żywego Jezusa w naszej codzienności; Wspólnota wierzy
  i wyznaje, że Zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośród nas tu i teraz
 6. służba Kościołowi Katolickiemu i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów
 7. podkreślanie roli Ducha Świętego w dziele zbawczym; Wspólnota wyznaje i głosi, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie przyjąć Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela, Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawiania
 8. propagowanie czytania Pisma Świętego w mocy Ducha Świętego
 1. Formacja Wspólnoty

A. Założenia ogólne

Formacja Wspólnoty oparta jest na naszych wartościach.

 1. DUCH ŚWIĘTY
 1. otwarcie się na działanie Ducha Świętego, na Jego dary i charyzmaty
 2. codzienne powierzanie się Duchowi Świętemu przez wstawiennictwo Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
 3. pragnienie w sercu posługi charyzmatami dla dobra Kościoła Świętego
 4. praktykowanie nabożeństw do Ducha Świętego
 1. JEZUS
 1. codzienne oddawanie życia Jezusowi na modlitwie osobistej (Jezus naszym Panem i Zbawicielem)
 2. adoracja N. S. (osobista i wspólnotowa)
 3. systematyczne życie sakramentami (częste uczestnictwo w eucharystii i sakramencie Pokuty i Pojednania)
 4. modlitwa osobista i wspólnotowa jako spotkanie ze swoim Panem i Zbawicielem
 1. SŁOWO BOŻE
 1. Pismo Święte jako źródło poznania Jezusa
 2. osobista i wspólnotowa modlitwa Słowem Bożym
 3. codzienne czytanie Pisma Świętego
 4. otwarcie na Słowo Boże w charyzmacie proroctwa
 5. rozważanie Pisma Świętego na spotkaniach wspólnoty
 1. UWIELBIENIE
 1. uwielbienie jako postawa serca i styl życia, w uwielbieniu i wdzięczności
 2. praktykowanie modlitwy uwielbienia osobistej i wspólnotowej
 3. uczestnictwo w uwielbieniu podczas mszy Wotywnych ku czci Ducha Świętego
 4. posługiwanie charyzmatami Ducha Świętego, aby Bóg był uwielbiony w Kościele Świętym
 1. WSPÓLNOTA
 1. jako miejsce wzrastania w wierze i dzielenie się nią w radości z braćmi i siostrami
 2. systematyczne uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty
 3. dbanie o braterskie relacje z członkami wspólnoty
 4. służba na rzecz członków wspólnoty
 5. angażowanie się w dzieła podejmowane przez wspólnotę
 6. życie według Reguły Wspólnoty
 7. uczestnictwo w rekolekcjach i wyjazdach wspólnotowych
 1. EWANGELIZACJA
 1. czynne włączanie się w życie parafii z pragnieniem odnowienia jej życia duchowego
 2. upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości wszystkich ludzi, uświadamianie obecności Żywego Jezusa w naszej codzienności; Wspólnota wierzy i wyznaje, że Zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośród nas tu i teraz
 3. podkreślanie roli Ducha Świętego w dziele zbawczym; Wspólnota wyznaje i głosi, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem Świata, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela, Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawiania.

7. CZŁOWIEK

 1. promowanie szacunku dla człowieka ,jako obrazu Boga
 2. tworzenie relacji z ludźmi w oparciu o prawdę, piękno i dobro
 3. towarzyszenie ludziom poprzez „łagodną wyrozumiałość” i cierpliwą miłość
 4. dawanie świadectwa –radością Ewangelii w mocy Ducha
 5. chrześcijańska wizja życia, śmierci i uczestnictwa w życiu z Bogiem
 6. dzielenie się radością dziecięctwa Bożego, które łaska Ducha Świętego upodabnia nas do Chrystusa
 1. Założenia szczegółowe

1. Członkowie Wspólnoty mogą w odpowiednim dla siebie momencie, podjąć formacje w:

 1. Szkole Uczniostwa
 2. Szkole Świadków
 3. Szkole Charyzmatów
 4. Szkole Budowania Wspólnoty
 5. Szkole Liderów
 6. lub inną formację –zaakceptowaną przez Wspólnotę.

Małe grupy, w których odbywa się formacja, tworzą Członkowie Wspólnoty i uczestnicy spotkań modlitewnych.

 1. Struktura Wspólnoty:

Do Wspólnoty może należeć każdy chrześcijanin, który w świadomy i wolny sposób chce wypełniać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Trwanie we Wspólnocie zakłada braterstwo
w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach, w jednym duchu i w jednej wierze. Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią. Tworzy ona strukturę otwartą, co oznacza, że każdy poruszony pragnieniem serca może do wspólnoty przyjść i z niej odejść. Każdy we Wspólnocie jest potrzebny i tak samo ważny, ponieważ tworzy ona wysoce zróżnicowany zespół osób podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

We Wspólnocie wyróżnia się:

 1. Uczestników spotkań modlitewnych
 2. Członków Wspólnoty
 3. Liderów Diakonii, a pośród nich Lidera i Kapłana Wspólnoty

Ad.1. Uczestnikami spotkań modlitewnych są osoby, niezwiązane formalnie ze Wspólnotą, lecz pragnące uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.

Ad.2. Członkami Wspólnoty są osoby, które podpisują Regułę Wspólnoty. Jest on odnawiana co 2 lata.

Status Członka Wspólnoty można utracić w przypadku:

 1. opuszczania spotkań formacyjnych, bez usprawiedliwienia zgłoszonego do Lidera Wspólnoty.
 2. sprzeniewierzenia się wartościom Wspólnoty.

Osoba przestaje być Członkiem Wspólnoty decyzją kapłana Wspólnoty na wniosek Zespołu Przywódczego.

Ad.3. Lider diakonii to osoba powołana przez Lidera Wspólnoty, po deklaracji chęci pracy na okres 1 roku.

 1. Lider diakoni w momencie powołania do pełnienia posługi powinien:
 1. posiadać status członka Wspólnoty,
 2. dbać o swój rozwój duchowy.
 3. Lider Diakoni zobowiązuje się do:
 1. odbycia formacji w Szkole Budowania Wspólnoty i Szkole Lidera
 2. posłuszeństwa hierarchii kościelnej, Kapłanowi Wspólnoty jak również Liderowi Wspólnoty
 3. udziału w spotkaniach Rady Wspólnoty, które odbywają się na wniosek Kapłana lub Lidera Wspólnoty,
 4. uczestnictwa w życiu Wspólnoty i podejmowania z odpowiedzialnością powierzone mu zadania.
 5. Zadaniem Lidera Diakonii jest:
 1. realizowanie zadań i celów Wspólnoty,
 2. dyspozycyjność do wykonywania różnych posług,
 3. prowadzenie grup dzielenia (małych grup formacyjnych) i opieka nad członkami Wspólnoty w drodze ich rozwoju duchowego,
 4. pomoc w przeżywaniu seminariów, rekolekcji,
 5. rozeznawanie kierunków działania Wspólnoty i podejmowanych przez nią poszczególnych dzieł,
 6. budowanie wspólnoty braterskiej opartej na wzajemnym zaufaniu,
 7. opieka modlitewna i rozmowa z nowo przybyłymi członkami i uczestnikami spotkania modlitewnego i formacyjnego,

Lider Wspólnoty to osoba, która została wybrana, w drodze tajnego głosowania, większością 2/3 głosów, z kandydatów podanych przez Członków Wspólnoty, i która wyraziła zgodę na pełnienie posługi Lidera Wspólnoty. Wybory powinny się odbywać najpóźniej 2 miesiące po zakończeniu kadencji poprzedniego lidera. Kadencja lidera trwa 3 lata. Jeżeli trzy kolejne głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, kapłan Wspólnoty w porozumieniu z ks. Proboszczem wybiera osobę pełniącą przez 2 miesiące, obowiązki Lidera. Jeśli kolejne trzy głosowania nie wyłonią Lidera, wtedy wybieramy go w drodze losowania, spośród (dwóch) kandydatów, którzy w ostatnim głosowaniu uzyskali największą ilość głosów.

 1. Lider to osoba, która:
 1. stoi na czele Wspólnoty,
 2. dąży do świętości i pomaga w tym innym,
 3. rozeznaje znaki czasu,
 4. nie jest samotną wyspą, działa w łączności z Liderami Diakonii i Kapłanem Wspólnoty.

Do podstawowych obowiązków Lidera należy:

 1. troska o wierność nauce Kościoła we Wspólnocie, podejmowana we współpracy z Kapłanem Wspólnoty,
 2. regularne uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty,
 3. reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz,
 4. realizowanie zaleceń koordynatorów diecezji dotyczących form działania wspólnot i dzieł Odnowy w Duchu Świętym,
 5. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych lub przez osoby przez nich wyznaczone odpowiedzialne za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji,
 6. koordynowanie działalności Wspólnoty,
 7. organizowanie spotkań Zespołu Przywódczego,
 8. stały kontakt z parafią, koordynatorami diecezjalnymi Odnowy w Duchu Świętym,
 9. systematyczna osobista formacja,
 10. wyznaczanie spośród Liderów Diakonii opiekunów dla nowo przybyłych uczestników spotkań modlitewnych,
 11. formowanie uczniów (następców)
 12. wykazywać troskę o członków wspólnoty(duchową i materialna).

Do Lidera należy (po zasięgnięciu opinii Kapłana Wspólnoty):

 1. powoływanie w porozumieniu z kapłanem Wspólnoty, Liderów Diakonii,
 2. wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu,
 3. wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych.

Lider zobowiązuje się do:

 1. odbycia, w miarę możliwości, rekolekcji formacyjnych dla Liderów Wspólnot,
 2. posłuszeństwa hierarchii kościelnej i Kapłanowi Wspólnoty,
 3. udziału w spotkaniu Rady Wspólnoty.

Rada Wspólnoty to organ decydujący o kierunku rozwoju wspólnoty. Tworzą go Lider i Kapłan Wspólnoty oraz Liderzy Diakonii (prócz Lidera Diakonii Posługi Braterskiej).

Kapłan Wspólnotyto ksiądz – opiekun Wspólnoty, który troszczy się o wierność nauce Kościoła. Kapłana Wspólnoty akceptuje i wyznacza ksiądz Proboszcz na wniosek Lidera Wspólnoty. Wspólnota powinna zawsze troszczyć się o opiekę kapłana.

Kapłan Wspólnoty ma prawo:

 1. rozeznawania wspólnie z Liderem i Liderami Diakonii spotkania modlitewnego i celów wspólnoty (doraźnych, krótkoterminowych i długoterminowych),
 2. rozeznawania wspólnie z Liderem i Liderami Diakonii formacji dla członków Wspólnoty,
 3. uczestniczenia w każdym dziele podejmowanym przez Wspólnotę,
 4. czynnego uczestniczenia w wyborze Lidera,
 5. interweniowania u koordynatorów diecezjalnych w przypadku braku porozumienia w grupie lub z Liderem.

Kapłan Wspólnoty powinien:

 1. troszczyć się o udział w spotkaniach modlitewnych oraz Eucharystiach odprawianych w intencjach Wspólnoty,
 2. uczestniczyć i odprawiać Msze wotywne ku czci Ducha Świętego,
 3. uczestniczyć w spotkaniach Diecezjalnej Koordynacji Odnowy w Duchu Świętym,
 4. troszczyć się o formację opartą na teologii Ducha Świętego,
 5. powinien być pasterzem, przyjacielem, kierownikiem duchowym Wspólnoty.
 1. Prawa członków, liderów diakonii i lidera:

Każdy Członek Wspólnoty, Lider Diakonii czy Lider Wspólnoty ma prawo w swojej wolności do rezygnacji z przynależności do Wspólnoty, a także z pełnionej posługi. Członkowie Wspólnoty oraz Liderzy Diakonii zgłaszają swoją rezygnację w formie pisemnej do Lidera Wspólnoty. Lider Wspólnoty zgłasza swoją rezygnację do Kapłana Wspólnoty.

 1. Każdy członek Wspólnoty ma prawo do zgłaszania:
 1. propozycji do planu pracy formacyjnej i duszpasterskiej Wspólnoty,
 2. różnych form ewangelizacji zewnętrznej, możliwa jest ewangelizacja uliczna, poprzez media, poprzez udział w pracach Koordynacji odnowy w Duchu Świętym oraz inne możliwe formy (w więzieniach, szpitalach, działalności charytatywnej itp.)
 3. wszelkich problemów i wątpliwości dotyczących działania Wspólnoty
 4. potrzeby zwołania nadzwyczajnego spotkania Wspólnoty.


  Lider Diakonii lub Członek Wspólnoty może podjąć działalność ewangelizacyjną lub inną posługę poza wspólnotą o ile:
 1. otrzyma zgodę Lidera Wspólnoty (a posługa nie przeszkadza w wypełnieniu obowiązków Lidera Diakonii),
 2. zostanie oddelegowany przez Wspólnotę.
 1. Każdy Członek Wspólnoty ma prawo do:
 1. pomagania Liderowi i Liderom Diakonii w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł realizowanych przez Wspólnotę,
 2. inspirowania lub inicjowania nowych działań w porozumieniu z RW lub Diakonią Posługi Braterskiej,
 3. do zgłaszania kandydata na Lidera Wspólnoty.
 4. zostać powołany do posługi Lidera Diakonii lub Lidera Wspólnoty

Mając na celu dobro Wspólnoty i szacunek do bliźniego, każdy Członek Wspólnoty jest zobowiązany do całkowitej dyskrecji w odniesieniu do przebiegu modlitwy wstawienniczej, spotkań modlitewnych i wypowiadanych na nim treści. Wszystkie sprawy bieżące, plany, natchnienia, wątpliwości i problemy związane ze Wspólnotą są konsultowane bezpośrednio lub za pośrednictwem Diakonii Posługi Braterskiej z Radą Wspólnoty.

 1. Zasady funkcjonowania Wspólnoty
 2. Finanse:
 1. finanse Wspólnoty pochodzą z całkowicie dobrowolnych składek członków Wspólnoty,
 2. finansami Wspólnoty rozporządza Rada Wspólnoty,
 3. finansami opiekuje się skarbnik wyłaniany z grona liderów diakonii w drodze wyborów na okres 3 lat.
 4. Podejmowanie decyzji:
 1. decyzje organizacyjne dotyczące przebiegu spotkań, posług i pracy Diakonii podejmuje Rada Wspólnoty, po modlitwie rozeznania większością głosów.
 2. decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, rozeznania i przyjęcia planu pracy w ciągu roku duszpasterskiego, kierunków formacji i działalności podejmuje Zespół Przywódczy, po modlitwie rozeznania większością głosów.
 3. decyzje o przyjęciu do grona RW nowych osób podejmuje Rada Wspólnoty po modlitwie rozeznania większością głosów i konsultacji z Kapłanem Wspólnoty.

3. Organizacja Wspólnoty

We Wspólnocie wyróżnia się sześć Diakonii. W ich skład wchodzi Lider Diakonii, asystent oraz Członkowie Wspólnoty powołani według potrzeb.

 1. Diakonię Ewangelizacyjną odpowiedzialną za:
 1. formację członków Wspólnoty, zapewnienie materiałów formacyjno-ewangelizacyjnych,
 2. dzieła ewangelizacyjne podejmowane przez Wspólnotę,
 3. stronę internetową oraz portale społecznościowe (osobami upoważnionymi do zamieszczania informacji w imieniu Wspólnoty są: Kapłan Wspólnoty, Lider Wspólnoty, Lider Diakonii Ewangelizacyjnej lub Członek Wspólnoty przez niego upoważniony).
 4. organizację Szkół w ramach formacji Członków Wspólnoty,
 5. spotkania z kandydatami do bierzmowania.
 6. Diakonię Modlitewną odpowiedzialna za:
 1. modlitwę wstawienniczą na spotkaniach i w czasie mszy wotywnych ku czci Ducha Świętego,
 2. prowadzenie modlitwy podczas adoracji NS na mszy wotywnej i uwielbieniu,
 3. modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty,
 4. modlitwę za parafię,
 5. koordynację modlitwy wstawienniczej nad potrzebującymi osobami.

Wszystkie sprawy związane z posługą modlitewną Wspólnoty należy konsultować z Liderem Diakonii Modlitewnej.

 1. Diakonię Świętowania odpowiedzialną za:
 1. organizację świąt i agap Wspólnoty
 2. organizację wydarzeń integracyjnych,
 3. dokumentowanie historii Wspólnoty.
 4. Diakonię Uwielbienia odpowiedzialną za:
 5. modlitwę uwielbienia na otwartych spotkaniach wspólnoty:
 • co miesięcznej mszy wotywnej ku czci Ducha Świętego,
 • adoracjach Najświętszego Sakramentu,
 • spotkaniach połączonych z uwielbieniem,
 1. delegowanie Członków Wspólnoty do posługi śpiewem na ww. otwartych spotkaniach Wspólnoty.
 2. Diakonię Liturgiczną odpowiedzialną za:
 1. przygotowanie liturgii Mszy św., brewiarza, darów, itp.,
 2. składanie intencji mszalnych w Kancelarii Parafialnej,
 1. organizację i powiązanie roku liturgicznego z rokiem wspólnotowych wydarzeń,
 2. gablotę parafialną.
 1. Diakonię Posługi Braterskiej odpowiedzialną za:
 2. komunikacje we Wspólnocie,
 • wszystkie sprawy dotyczące Wspólnoty oraz jej poszczególnych członków można zgłaszać do Lidera Wspólnoty bezpośrednio lub przez Lidera Diakonii Posługi Braterskiej,
 1. organizowanie w razie potrzeby wsparcia duchowego i materialnego dla Członków Wspólnoty

Lidera Diakoni Posługi Braterskiej wybiera Wspólnota z grona Członków Wspólnoty zwykłą większością głosów na spotkaniu wyborczym na okres 3 lat.

 1. Zapisy końcowe
 1. Wspólnota korzysta z posługi muzycznej zespołu, którego muzycy posiadają status Uczestnika spotkań modlitewnych i nie są formalnie związani ze Wspólnotą W Mocy Ducha.
 2. Niniejszy Statut został przyjęty na walnym zgromadzeniu Wspólnoty w Mocy Ducha dnia ………………………….… .
 3. Wniosek o zmiany w Statucie oraz Regule Wspólnoty, muszą być rozpatrzone najpóźniej 6 miesięcy od daty złożenia oraz przegłosowane większością 2/3 głosów.
 4. O zmianach dokonanych w Statucie lub Regule należy poinformować Wspólnotę.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.