Wspólnota "W mocy Ducha"

STATUT

Statut Wspólnoty „W mocy Ducha”

 

1.Kim  jesteśmy:
Wspólnota „W mocy Ducha” działająca przy parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  w Chmielniku jest charyzmatyczną wspólnotą modlitewną  i  przynależy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego zwanego Katolicką Odnową w Duchu Świętym, która jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Wspólnota jest częścią Diecezjalnej i Ogólnopolskiej Odnowy w Duchu Świętym i jest  podporządkowana kapłanowi wspólnoty, księdzu Proboszczowi oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym.
2.Założenia  główne:

Fundamentem naszego życia w mocy Ducha jest Reguła Wspólnoty, stanowiąca odrębny dokument, która jest przyjmowana i podpisywana przez chętnych członków Wspólnoty w całkowitej wolności. Dzięki Regule stajemy przed Panem jako jedno ciało, złożone z wielu członków. Chcemy żyć Regułą na co dzień   w wolności, miłości, pokorze i posłuszeństwie. Mamy świadomość, że samo zachowywanie Reguły nie zmienia naszego życia, jednak chcemy, by umacniało nasze trwanie we Wspólnocie.

Szczególną Opiekunką Wspólnoty oraz Mistrzynią życia w mocy Ducha jest Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Pan.

Patronką  Wspólnoty jest św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – „Święte Małe Nic”. Z jej pomocą chcemy stawać się narzędziem w rękach Pana, którego On będzie używał według swojej woli. Chcemy pozostać „małym nic” dla świata, byle tylko Pan był przez wszystkich uwielbiony. Jemy powierzamy w miłości wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy naszego życia.

Szczególnymi świętami Wspólnoty są następujące dni:

 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 • 24 maja – wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
 • 25 sierpnia – wspomnienie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

W tych dniach członkowie powinni uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, odprawianej w intencji Wspólnoty.

3Charyzmat Wspólnoty

Podstawowym charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonywane w mocy Ducha Świętego oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Kościoła i świata.

Wspólnota realizuje swój charyzmat poprzez:

 • osobiste świadectwo życia
 • miłość do Boga, Kościoła i drugiego człowieka przejawiająca się w służbie realizowanej między innymi przez modlitwę wstawienniczą
 • jedność w miłości do wszystkich ludzi i jedność w modlitwie do Ducha Świętego
 • radość modlitwy uwielbienia
 • ewangelizację Słowem Bożym
 • organizację Wieczorów Uwielbienia i innych spotkań połączonych z uwielbieniem
 • modlitwę wstawienniczą nad osobami chorymi i potrzebującymi
 • modlitwę za parafię
 1. Cele i zadania Wspólnoty:

Zadania, które stawia sobie Wspólnota to:

 • odnowa osobistego życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem
 • otwarcie się na działanie Ducha Świętego, które wyraża się w czasie modlitwy osobistej  i wspólnotowej (spotkania modlitewne z uwielbieniem i ujawnianiem się charyzmatów), a także           w życiu osobistym i wspólnotowym
 • odnowa życia duchowego parafii, otoczenia, miasta
 • czynne włączenie się w życie parafii, koordynacji diecezjalnej i krajowej
 • ewangelizacja – upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości wszystkich ludzi, uświadamianie obecności Żywego Jezusa w naszej codzienności; Wspólnota wierzy i wyznaje, że Zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośródnas tu i teraz
 • służba Kościołowi Katolickiemu i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów
 • podkreślanie roli Ducha Świętego w dziele zbawczym; Wspólnota wyznaje i głosi, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem Świata, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela, Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawiania
 • formacja pozwalająca na osiąganie celów stawianych sobie przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym

5. Formacja Wspólnoty:

Formacja Wspólnoty oparta jest na teologii Ducha Świętego i nauce płynącej z Pisma Świętego.
Drogi formacji proponowane przez Wspólnotę:

 1. formacja osobista:
 • adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu
 • seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym
 • życie według Reguły
 • codzienna modlitwa Słowem Bożym ( rozważanie wybranego przez siebie fragmentu Pisma Świętego chociaż jeden raz w tygodniu )
 • codzienny rachunek sumienia ( najlepiej ignacjański )
 • uczestnictwo przynajmniej jeden raz w roku w rekolekcjach formacyjnych proponowanych przez lidera Wspólnoty lub uzgodnionych w porozumieniu z Liderem
 • systematyczne życie sakramentalne ( Eucharystia, Sakrament Pokuty i Pojednania )
 • małżonkowie należący razem do Wspólnoty powinni zadbać chociaż o jedną wspólną modlitwę       w ciągu dnia
 • udział w nabożeństwach roku liturgicznego

formacja wspólnotowa:

 • udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, gdzie wspólnota doświadcza, że modlitwa dziękczynienia i uwielbienia stanowi obfite źródło łaski
 • uczestnictwo w wspólnotowych dniach skupienia
 • udział w spotkaniach modlitewnych, spotkaniach animatorów, a także na prośbę Lidera –  spotkaniach, na których będą rozeznawane i omadlane kwestie dotyczące Wspólnoty
 • czynny udział w comiesięcznej Mszy wotywnej ku czci Ducha Świętego
 • czynny udział w Eucharystiach wspólnotowych z okazji świąt Wspólnoty
 • uczestnictwo we wszystkich spotkaniach modlitewno-formacyjnych, ewangelizacyjnych i braterskich organizowanych przez Wspólnotę
 • modlitwa w intencjach Wspólnoty, szczególnie przez wstawiennictwo Patronki Wspólnoty

6.  Struktura Wspólnoty:

Do Wspólnoty może należeć każdy dorosły chrześcijanin, który w świadomy i wolny  sposób chce wypełniać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Trwanie we Wspólnocie zakłada braterstwo w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach, w jednym duchu i w jednej wierze.Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią. Tworzy ona strukturę otwartą, co oznacza, że każdy poruszony pragnieniem serca może do wspólnoty przyjść i z niej odejść. Każdy we wspólnocie jest potrzebny i tak samo ważny, ponieważ wspólnota tworzy wysoce zróżnicowany zespół osób podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach.
We Wspólnocie wyróżnia się:

 • uczestników spotkań modlitewnych
 • członków Wspólnoty
 • animatorów, a pośród nich Lidera i Kapłana Wspólnoty
 1. Uczestnikami spotkań modlitewnych mogą być osoby, które nie weszły jeszcze na drogę formacji, są niezwiązane w żaden sposób ze Wspólnotą, lecz pragną uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych
 2. Członkami Wspólnoty mogą być osoby, które zadeklarują do Lidera przynależność do Wspólnoty i w sposób systematyczny będą uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, a także zapoznają się ze statutem Wspólnoty. Mogą dobrowolnie podpisać Regułę Wspólnoty.
 • Animator to osoba odpowiedzialna za różne zadania Wspólnoty, formująca się do posługi i żyjąca według Reguły Wspólnoty. Zostaje powołany do grona animatorów przez Lidera Wspólnoty po deklaracji chęci pracy. Kapłan – opiekun Wspólnoty automatycznie wchodzi do grona animatorów.
 1. Liderem jest osoba, która została powołana z grona animatorów i wybrana przez większość członków Wspólnoty.
 2. Kapłan Wspólnoty to ksiądz sprawujący opiekę nad Wspólnotą.

Kapłan Wspólnoty

to ksiądz  – opiekun Wspólnoty, który jako asystent Kościoła we Wspólnocie troszczy się o wierność nauce Kościoła. Kapłana wspólnoty akceptuje i wyznacza ksiądz Proboszcz na wniosek Lidera Wspólnoty. Wspólnota powinna zawsze troszczyć się o opiekę kapłana.
Kapłan Wspólnoty ma prawo:

 • rozeznawania wspólnie z liderem i animatorami spotkania modlitewnego i celów wspólnoty (doraźnych, krótkoterminowych i długoterminowych)
 • rozeznawania wspólnie z liderem i animatorami formacji dla członków wspólnoty
 • uczestniczenia w każdym dziele podejmowanym przez wspólnotę
 • czynnego uczestniczenia w wyborze lidera
 • interweniowania u koordynatorów diecezjalnych w przypadku braku porozumienia w grupie lub z liderem

Kapłan Wspólnoty powinien:

 • troszczyć się o udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych oraz Eucharystiach odprawianych w intencjach Wspólnoty
 • powinien uczestniczyć i odprawiać Msze wotywne ku czci Ducha Świętego
 • powinien uczestniczyć w spotkaniach Diecezjalnej Koordynacji Odnowy w Duchu Świętym
 • powinien troszczyć się o formację opartą na teologii Ducha Świętego
 • powinien być pasterzem, przyjacielem, kierownikiem duchowym Wspólnoty                                                                                       

Lider

to  osoba, która:

 • stoi na czele Wspólnoty
 • dąży do świętości i pomaga w tym innym
 • rozeznaje znaki czasu
 • nie jest samotną wyspą, działa w łączności z animatorami Wspólnoty i Kapłanem Wspólnoty

Do podstawowych obowiązków lidera należy:

 • troska o wierność nauce Kościoła we wspólnocie podejmowana we współpracy z Kapłanem Wspólnoty
 • regularne uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty, zadbanie o rozeznawanie spotkań modlitewnych i zorganizowanie nauczania
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu
 • realizowanie zaleceń koordynatorów diecezji dotyczących form działania wspólnot i dzieł Odnowy w Duchu Świętym
 • regularne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych lub przez osoby przez nich wyznaczone  odpowiedzialne za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji
 • koordynowanie działalności Wspólnoty
 • organizowanie spotkań z animatorami
 • stały kontakt z parafią, koordynatorami diecezjalnymi Odnowy w Duchu Świętym
 • systematyczna osobista formacja
 • wyznaczanie spośród animatorów opiekunów dla nowoprzybyłych uczestników spotkania modlitewnego
 • formowanie uczniów (następców)

Do Lidera należy ( po zasięgnięciu opinii Kapłana Wspólnoty):

 • powoływanie animatorów,
 • wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu
 • wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych

Lider  zobowiązuje się do:

 • życia według Reguły Wspólnoty
 • odbycia, w miarę możliwości, rekolekcji ignacjańskich lub innych form rekolekcji
  opartych na duchowości ignacjańskiej
 • spowiedzi przynajmniej raz na sześć tygodni
 • posłuszeństwa hierarchii kościelnej i Kapłanowi Wspólnoty
 • udziału w spotkaniu animatorów, które odbywa się, w trybie zwyczajnym, raz na dwa miesiące

Animator  

to osoba, która zobowiązuje się z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu Wspólnoty i z odpowiedzialnością podjąć powierzone jej działania.

Animator zobowiązuje się do:

 • życia według Reguły Wspólnoty
 • odbycia, w miarę możliwości, rekolekcji ignacjańskich lub innych form rekolekcji
  opartych na duchowości ignacjańskiej lub szkole animatora
 • spowiedzi przynajmniej raz na sześć tygodni
 • posłuszeństwa hierarchii kościelnej, Liderowi i Kapłanowi Wspólnoty
 • udziału w spotkaniu animatorów, które odbywa się na wniosek Lidera lub Kapłana Wspólnoty

Zadaniem animatora jest:

 • realizowanie zadań i celów Wspólnoty
 • dyspozycyjność do wykonywania różnych posług
 • prowadzenie grup dzielenia i opieka nad członkami Wspólnoty w drodze ich rozwoju
  duchowego
 • pomoc w przeżywaniu seminariów, rekolekcji
 • rozeznawanie kierunków działania Wspólnoty i podejmowanych przez nią poszczególnych dzieł
 • budowanie wspólnoty braterskiej opartej na wzajemnym zaufaniu
 • opieka modlitewna i rozmowa z nowoprzybyłymi członkami i uczestnikami spotkania modlitewnego

 6. Zasady wyboru lidera i animatorów:

 1. Wspólnota wybiera lidera w wyborach demokratycznych, zwykłą większością głosów. Kandydatów (w ilości trzech osób ) podają członkowie wspólnoty typując spośród aktualnych animatorów . Kandydat musi wyrazić zgodę do pełnienia posługi. Wybory odbywają się w miesiącu wrześniu roku kończącego kadencję. Jedna kadencja posługi lidera trwa dwa lata. Lider może być wybrany ponownie na drugą kadencję, która kończy jego posługę. Po dwóch latach przerwy lider może zostać wybrany po raz kolejny na maksymalnie dwie kadencje. Nowo wybrany lider musi uzyskać aprobatę proboszcza miejsca i Kapłana Wspólnoty. Liderem powinna być osoba z terenu parafii. Jeśli Wspólnota nie jest w stanie wyłonić lidera – członka parafii, w wyjątkowej sytuacji może powierzyć tę funkcję osobie spoza parafii. Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona członków wspólnoty uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Liderem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata i głosów nieważnych.
 2. Lider może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków i przyjętych zobowiązań przez animatorów Wspólnoty za zgodą Kapłana Wspólnoty na wniosek członków Wspólnoty w drodze tajnego głosowania, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków Wspólnoty, a decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów (50% + 1) w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona.
 3. Lider może po konsultacji z Kapłanem Wspólnoty i uzyskaniu jego zgody  zrezygnować            z powierzonej mu funkcji. Nowy Lider wybierany jest na zasadach wyboru Lidera w terminie wyznaczonym przez Kapłana Wspólnoty, nie dłużej niż dwa tygodnie po odwołaniu lub rezygnacji wcześniejszego Lidera.
 4. Lider wybiera animatorów po zasięgnięciu opinii Kapłana Wspólnoty, w ciągu dwóch tygodni od powołania go na stanowisko lidera i po akceptacji powołanych animatorów przedstawia swój wybór na najbliższym spotkaniu modlitewnym. Kadencja animatorów trwa dwa lata.
 5. Animator może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków i przyjętych zobowiązań przez animatorów Wspólnoty za zgodą Kapłana Wspólnoty na wniosek członków Wspólnoty w drodze tajnego głosowania, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków Wspólnoty, a decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów      (50% + 1) w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona.
 6. Animator może po konsultacji z Kapłanem i Liderem  Wspólnoty i uzyskaniu ich zgody  zrezygnować z powierzonej mu funkcji. Nowy animator wybierany jest na zasadach wyboru animatora  w terminie wyznaczonym przez Kapłana Wspólnoty, nie dłużej niż dwa tygodnie po odwołaniu lub rezygnacji wcześniejszego animatora.
 • Prawa członków, animatorów i lidera:

Każdy członek Wspólnoty, animator czy lider ma prawo w swojej wolności do rezygnacji                        z przynależności do Wspólnoty,  a także z posługi animatora czy lidera.
Każdy członek Wspólnoty ma prawo do zgłaszania propozycji do planu pracy formacyjnej                             i duszpasterskiej Wspólnoty oraz do zgłaszania potrzeby spotkania całej Wspólnoty.
Każdy członek Wspólnoty ma również prawo do zgłaszania potrzeb lub propozycji różnych form ewangelizacji zewnętrznej do rozeznania przez animatorów.
Animator lub członek Wspólnoty może podjąć działalność ewangelizacyjną lub inną posługę poza wspólnotą o ile:
a) posługa nie przeszkadza w wypełnieniu obowiązków animatora
b) zostanie oddelegowany przez wspólnotę

c) działa w porozumieniu z Liderem Wspólnoty.

Każdy członek Wspólnoty ma prawo do:

 • pomaganie Liderowi  i animatorom w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych Wspólnocie,
 • inspirowanie lub inicjowanie nowych działań w porozumieniu z animatorami, Liderem i Kapłanem Wspólnoty
 • zgłaszania kandydatów i czynnego uczestniczenia w wyborze Lidera
 • udziału jako reprezentant mianowany przez Lidera na spotkaniach organizowane przez koordynatorów diecezjalnych w przypadku nie reprezentowania wspólnoty na spotkaniach przez lidera lub przez animatora

Mając na celu dobro Wspólnoty i szacunek do bliźniego każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do całkowitej dyskrecji w odniesieniu do przebiegu modlitwy wstawienniczej, spotkań modlitewnych i  wypowiadanych na nim treści.

Wszystkie sprawy bieżące, plany, natchnienia, wątpliwości i problemy związane ze Wspólnotą są konsultowane na spotkaniach animatorów w obecności Lidera i Kapłana Wspólnoty, bądź osobiście  z Kapłanem Wspólnoty.

 7. Zasady funkcjonowania Wspólnoty

 1. Finanse

Finanse Wspólnoty pochodzą z całkowicie dobrowolnych składek członków Wspólnoty oraz z ofiary pieniężnej zbieranej na comiesięcznych mszach wotywnych.
Finansami Wspólnoty rozporządzają animatorzy wraz z Kapłanem i Liderem Wspólnoty.
Finansami opiekuje się skarbnik wyłaniany z grona animatorów w drodze wyborów na okres dwóch  lat.

 1. Podejmowanie decyzji

Decyzje organizacyjne dotyczące przebiegu spotkań, posług i pracy diakonii podejmują:                                      Lider i Kapłan Wspólnoty.
Decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, problemów występujących we Wspólnocie, rozeznania i przyjęcia planu pracy w ciągu roku duszpasterskiego, kierunków formacji i działalności Wspólnoty oraz o przyjęciu do grona animatorów nowych kandydatów podejmują animatorzy wraz z Liderem i Kapłanem Wspólnoty  po modlitwie rozeznania większością głosów.

 1.  Organizacja Wspólnoty

We Wspólnocie wyróżnia się diakonie posługi oraz diakonie prowadzące spotkania modlitewne. W ich skład wchodzi co najmniej jeden animator i członkowie Wspólnoty. Ilość i skład diakonii modlitewnych ustalana jest  na pierwszym spotkaniu animatorów, inaugurującym nowy rok posługiwania.

We Wspólnocie wyróżnia się też diakonie dla wykonywania określonych posług:

 • diakonię informacyjno-ewangelizacyjną

-odpowiedzialną za gablotę, kronikę, stronę internetową itp.

-odpowiedzialną za sprzedaż materiałów ewangelizacyjnych i zapewnienie materiałów dla uczestników seminariów i rekolekcji

 • diakonię modlitewną

-odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą na spotkaniach i w czasie mszy o uzdrowienie i posług zewnętrznych

-odpowiedzialną za modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty

-odpowiedzialną za przygotowanie liturgii mszy św., brewiarza, darów, itp.

– odpowiedzialną za modlitwę za parafię, intencje z mszy wotywnych

-odpowiedzialną za modlitwę nad konkretnymi osobami

 • diakonię świętowania

-odpowiedzialna za organizację świąt i agap Wspólnoty,

-odpowiedzialną za organizację wydarzeń integracyjnych

-odpowiedzialną za składanie intencji mszalnych w Kancelarii Parafialnej

-odpowiedzialną za organizację i powiązanie roku liturgicznego z rokiem wspólnotowych wydarzeń

 •  diakonię muzyczną

-posługującą śpiewem

Możliwe jest powoływanie innych diakonii według potrzeb Wspólnoty.
Animatorzy ze swojego grona wybierają odpowiedzialnych za poszczególne diakonie na okres dwóch lat.

W ramach Wspólnoty działa grupa modlitwy wstawienniczej. Modlitwą wstawienniczą mogą posługiwać członkowie Wspólnoty, którzy uczestniczyli w Seminarium Odnowy Wiary,  przyjęły Chrzest w Duchu Świętym oraz uczestniczyły w warsztatach modlitwy wstawienniczej. Każdorazowo do posługi grupę modlitewną powołuje animator diakonii modlitewnej.

Do diakonii muzycznej członków powołuje animator diakonii muzycznej. Diakonia składa się z maksymalnie 10 osób posługujących śpiewem oraz animatora. Diakonia uczestniczy dodatkowo w spotkaniach muzycznych. Członkowie diakoni muzycznej powoływani są na okres dwóch lat. Animator diakonii może odwołać członka diakonii z powodu nieobecności na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty lub spotkaniach muzycznych po konsultacji z Liderem Wspólnoty. W zastępstwie powołuje w ciągu dwóch tygodni nowego członka diakonii muzycznej.

 8. Zapisy końcowe

Wspólnota jest otwarta na różne formy ewangelizacji w parafii i na jej zewnątrz. Możliwa jest ewangelizacja uliczna, poprzez media, poprzez udział w pracach Koordynacji w Duchu Świętym oraz inne możliwe formy (w więzieniach, szpitalach, działalności charytatywnej itp.) rozeznane przez grono animatorów.
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek członków Wspólnoty, animatorów, lidera, kapłana opiekuna czy proboszcza parafii na ogólnym spotkaniu Wspólnoty.

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.