Wspólnota "W mocy Ducha"

CHARYZMAT I MISJA

Podstawowym charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha świętego oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Kościoła i świata. 

„𝖴𝗐𝗂𝖾𝗅𝖻𝗂𝖺𝗃𝖼𝗂𝖾 𝖡𝗈𝗀𝖺 𝗂 𝗐𝗒𝗌ł𝖺𝗐𝗂𝖺𝗃𝖼𝗂𝖾 𝖦𝗈 𝗉𝗋𝗓𝖾𝖽 𝗐𝗌𝗓𝗒𝗌𝗍­𝗄𝗂𝗆𝗂 ż𝗒𝗃ą𝖼𝗒𝗆𝗂 𝗓𝖺 𝖽𝗈𝖻𝗋𝗈𝖽𝗓𝗂𝖾𝗃𝗌𝗍𝗐𝖺, 𝗃𝖺𝗄𝗂𝖾 𝗐𝗒ś𝗐𝗂𝖺𝖽𝖼𝗓𝗒ł 𝗐𝖺𝗆 – 𝗐 𝖼𝖾𝗅𝗎 𝗎𝗐𝗂𝖾𝗅𝖻𝗂𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗂 𝗐𝗒𝗌ł𝖺𝗐𝗂𝖾𝗇𝗂𝖺 𝖩𝖾𝗀𝗈 𝗂𝗆𝗂𝖾𝗇𝗂𝖺. 𝖮𝗀ł𝖺𝗌𝗓𝖺𝗃𝖼𝗂𝖾 𝗉𝗋𝗓𝖾𝖽 𝗐𝗌𝗓𝗒𝗌𝗍𝗄𝗂𝗆𝗂 𝗅𝗎𝖽ź𝗆𝗂 𝖽𝗓𝗂𝖾ł𝖺 𝖡𝗈ż𝖾, 𝗃𝖺𝗄 𝗌ą 𝗀𝗈𝖽𝗇𝖾 𝗎𝗐𝗂𝖾𝗅𝖻𝗂𝖾𝗇𝗂𝖺, 𝗂 𝗇𝗂𝖾 𝗐𝖺𝗁𝖺𝗃𝖼𝗂𝖾 𝗌𝗂ę 𝗐𝗒𝗋𝖺ż𝖺ć 𝖬𝗎 𝗐𝖽𝗓𝗂ę𝖼𝗓𝗇𝗈ś𝖼𝗂” (𝖳𝖻 𝟣𝟤,𝟨).

„Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi; daje świadectwo Jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem (…) „.

Misją naszej Wspólnoty jest czynienie uczniów, prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie. Istniejemy, aby każdy chrześcijanin w świadomy i wolny sposób mógł wypełnić przyrzeczenia chrztu świętego, przez osobistą relację z Jezusem w mocy Ducha Świętego, aby Kościół Święty stał się wspólnotą „prawdziwych czcicieli”, którzy „będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie „ (J 4, 23) w uwielbieniu i wdzięczności wobec tak wielkiej miłości jaką umiłował nas Bóg.

Pragniemy być Wspólnotą gromadzącą ludzi, czerpiących radość z osobistej relacji z Bogiem, pełną mocy Ducha Świętego, z rozbudowanymi diakoniami: uwielbienia i ewangelizacji. Chcemy posługiwać wśród młodzieży, angażować się w pomoc kapłanom w ich pracy duszpasterskiej w parafii. Pragniemy ożywiać życie duchowe naszej i okolicznych parafii przez posługę ewangelizacyjną.

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.