Wspólnota "W mocy Ducha"

STATUT

Statut Wspólnoty „W mocy Ducha”

1.Powołanie
W czerwcu 2004 roku po pielgrzymce do Medugorje i wezwaniu Maryi do zakładania wspólnot w parafiach , w sercu Ani i Agnieszki pojawia się pragnienie założenia wspólnoty. Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju wyraża zgodę na powstanie wspólnoty. Na zaproszenie Ani do wspólnoty odpowiada kilka osób, które spotykają się wraz z kapłanem , aby się modlić i czytać Pismo Święte. Grupa przyjmuje nazwą „ARKA”.
Z czasem grupa powiększa się i przenosi do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku.
We wrześniu 2012 roku przekształca się we wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym zostaje wpisana do grup działających przy parafii, przyjmuje nazwę W mocy Ducha. Patronką wspólnoty zostaje karmelitanka wówczas błogosławiona dziś święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – Mała Arabka.
W 2013 roku wszystkie osoby ze wspólnoty przechodzą seminarium i podpisują Regułę wspólnoty.
Powstawaniu wspólnoty towarzyszyły słowa od Pana:
Kwiecień 2007 rok
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem do roznoszenia Mojego światła po świecie. Wybrałem was na oświecenie pogan, na powstanie wielu, na uzdrowienie was samych. Łaska Moja jest z wami. ”
Marzec 2008 rok
„Dzieci! Nazywam was przyjaciółmi Moimi. Każdego wypełniam światłem i posyłam na terenów wiele. Pragnę by błądzący odnajdywali drogowskazy prowadzące do nieba bram.
By chorzy zdrowieli, by wątpiący odnajdywali nadzieję we mnie-moich znakach i cudach, w Mojej obecności pośród nich.
Wam samym dałem synów kościoła, dałem nauczycieli byście karmieni Moimi naukami przez nich mężnieli, byście odważnie kroczyli drogami posłania z imieniem Jezus na ustach.
Błogosławię wam!”
Maj 2013
„Wasza wspólnota jest jednym ze światełek na wzgórzach zwycięstwa. Wskazuje na drogę do Moich Pałaców innym.”
Styczeń 2018
„Poszerzam tereny roznoszenia światła Mojego, powiększam szeregi wierzących przez Wasze zaangażowanie dla spraw Mojego Świętego Kościoła…”
2. Kim jesteśmy:
Wspólnota „W mocy Ducha” działa przy parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Chmielniku. Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą otwartą dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć żywej obecności Boga w swoim życiu. Należymy do szeroko pojmowanego ruchu katolickiego, zwanego Katolicką Odnową w Duchu Świętym, która jest w swojej istocie otwarciem na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Wspólnota jest częścią Diecezjalnej i Ogólnopolskiej Odnowy w Duchu Świętym i jest podporządkowana kapłanowi wspólnoty, księdzu Proboszczowi oraz regionalnemu koordynatorowi kościelnemu Odnowy w Duchu Świętym.
3. Misja
Misją naszej Wspólnoty jest czynienie uczniów, prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie. ( J 4, 23)
Istniejemy, aby każdy chrześcijanin, w świadomy i wolny sposób mógł wypełnić przyrzeczenia chrztu świętego, przez osobistą relację z Jezusem w mocy Ducha Świętego, aby Kościół Święty stał się wspólnotą „prawdziwych czcicieli”, którzy „będzie oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie „ w uwielbieniu i wdzięczności wobec tak wielkiej miłości jaką umiłował nas Bóg.

4. Wizja
Za 10 lat nasza Wspólnota będzie 100 osobową grupą ludzi czerpiących radość z osobistej relacji z Bogiem, pełna mocy Ducha Świętego, z rozbudowanymi diakoniami: uwielbienia i ewangelizacji. Posługująca wśród młodzieży, z odrębną wspólnotą młodzieżową. Zaangażowaną w pomoc kapłanom w ich pracy duszpasterskiej w parafii. Wspólnota ożywiająca życie duchowe okolicznych parafii przez posługę ewangelizacyjną.

5. Wartości naszej wspólnoty
1. DUCH ŚWIĘTY- dzięki któremu jesteśmy wstanie przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela
2. JEZUS – centrum naszego życia, jako nasz Pan i Zbawiciel
3. SŁOWO BOŻE – jako źródło poznania Jezusa i doświadczenia jego miłości
4. UWIELBIENIE – postawa serca jako odpowiedź na doświadczenie Bożej Miłości
5. WSPÓLNOTA – miejsce gdzie wzrastam w wierze i dzielę się nią z braćmi i siostrami
6. EWANGELIZACJA – działanie będące wynikiem uwielbienia Jezusa w mocy Ducha Świętego

6. Założenia główne:
Fundamentem naszego życia w mocy Ducha jest Reguła Wspólnoty, stanowiąca odrębny dokument, która jest przyjmowana i podpisywana przez członków Wspólnoty w całkowitej wolności. Dzięki Regule stajemy przed Panem jako jedno ciało, złożone z wielu członków. Chcemy żyć Regułą na co dzień w wolności, miłości, pokorze i posłuszeństwie. Mamy świadomość, że samo zachowywanie Reguły nie zmienia naszego życia, jednak chcemy, by umacniało nasze trwanie we Wspólnocie.
Szczególną Opiekunką Wspólnoty oraz Mistrzynią życia w mocy Ducha jest Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Pan.
Patronką Wspólnoty jest św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego – „Święte Małe Nic”. Z jej pomocą chcemy stawać się narzędziem w rękach Pana, którego On będzie używał według swojej woli. Chcemy pozostać „małym nic” dla świata, byle tylko Pan był przez wszystkich uwielbiony. Jemu powierzamy w miłości wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy naszego życia.
Szczególnymi świętami Wspólnoty są następujące dni:
• Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
• 24 maja – wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
• 25 sierpnia – wspomnienie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.
W tych dniach członkowie powinni uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, odprawianej w intencji Wspólnoty.

7. Charyzmat Wspólnoty
Podstawowym charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonywane w mocy Ducha Świętego oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Kościoła i świata.
Wspólnota realizuje swój charyzmat poprzez:
• uwielbienie Boga- jako postawy serca i stylu życia (w sercu i na ustach mam zawsze uwielbienie i wdzięczność Bogu za wszystko co mnie w życiu spotyka)
• powierzenie siebie i swojej posługi Duchowi Świętemu
• modlitwę uwielbienia osobistą i wspólnotową
• co miesięczną mszę wotywną ku czci Ducha Świętego
• organizację Wieczorów Uwielbienia i innych spotkań połączonych z uwielbieniem
• modlitwę wstawienniczą nad osobami chorymi i potrzebującymi
• nieustaną modlitwę za parafię

8. Cele i zadania Wspólnoty pozwalające na realizowanie naszej misji :
Zadania, które stawia sobie Wspólnota to:
• odnowa osobistego życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem
• otwarcie się na działanie Ducha Świętego, które wyraża się w czasie modlitwy osobistej i wspólnotowej (spotkania modlitewne z uwielbieniem i ujawnianiem się charyzmatów)
• odnowa życia duchowego parafii, otoczenia, miasta
• czynne włączenie się w życie parafii, koordynacji diecezjalnej i krajowej
• ewangelizacja – upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości wszystkich ludzi, uświadamianie obecności Żywego Jezusa w naszej codzienności; Wspólnota wierzy i wyznaje, że Zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośród nas tu i teraz
• służba Kościołowi Katolickiemu i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów
• podkreślanie roli Ducha Świętego w dziele zbawczym; Wspólnota wyznaje i głosi, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie przyjąć Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela, Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawiania
• formacja pozwalająca na osiąganie celów stawianych sobie przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym
• propagowanie czytania Pisma Świętego w mocy Ducha Świętego

9. Formacja Wspólnoty:
Formacja Wspólnoty oparta jest na naszych wartościach.
I. DUCH ŚWIĘTY
• uczestnictwo w Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym
• otwarcie się na działanie Ducha Świętego, na Jego dary i charyzmaty
• codzienne powierzanie się Duchowi Świętemu przez wstawiennictwo Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
• pragnienie w sercu posługi charyzmatami dla dobra Kościoła Świętego
• praktykowanie nabożeństw do Ducha Świętego
II. JEZUS
• codzienne oddawanie życia Jezusowi na modlitwie osobistej (Jezus naszym Panem i Zbawicielem)
• adoracja N.S. (osobista i wspólnotowa)
• systematyczne życie sakramentami (częste uczestnictwo w eucharystii i sakramencie Pokuty i Pojednania)
• modlitwa osobista i wspólnotowa jako spotkanie ze swoim Panem i Zbawicielem
III. SŁOWO BOŻE
• Pismo Święte jako źródło poznania Jezusa
• osobista i wspólnotowa modlitwa Słowem Bożym
• codzienne czytanie Pisma Świętego
• otwarcie na Słowo Boże w charyzmacie proroctwa
• rozważanie Pisma Świętego na spotkaniach wspólnoty
IV. UWIELBIENIE
• uwielbienie, jako postawa serca i styl życia, w uwielbieniu i wdzięczności
• praktykowanie modlitwy uwielbienia osobistej i wspólnotowej
• uczestnictwo w uwielbieniu podczas mszy Wotywnych ku czci Ducha Świętego
• posługiwanie charyzmatami Ducha Świętego, aby Bóg był uwielbiony w Kościele Świętym
V. WSPÓLNOTA
• jako miejsce wzrastania w wierze i dzielenie się nią w radości z braćmi i siostrami
• systematyczne uczestnictwo na spotkaniach wspólnoty
• dbanie o braterskie relacje z członkami wspólnoty
• służba na rzecz członków wspólnoty
• angażowanie się w dzieła podejmowane przez wspólnotę
• życie według Reguły Wspólnoty
• uczestnictwo w rekolekcjach i wyjazdach wspólnotowych
VI. EWANGELIZACJA
• czynne włączanie się w życie parafii z pragnieniem odnowienia jej życia duchowego
• upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości wszystkich ludzi, uświadamianie obecności Żywego Jezusa w naszej codzienności; Wspólnota wierzy i wyznaje, że Zmartwychwstały Jezus żyje i działa pośród nas tu i teraz
• podkreślanie roli Ducha Świętego w dziele zbawczym; Wspólnota wyznaje i głosi, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem Świata, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela, Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawiania.

10. Struktura Wspólnoty:
Do Wspólnoty może należeć każdy chrześcijanin, który w świadomy i wolny sposób chce wypełniać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Trwanie we Wspólnocie zakłada braterstwo w życiu codziennym. Członkowie Wspólnoty mają być dla siebie oparciem, dzieląc się miłością Pana w prostych sprawach, w jednym duchu i w jednej wierze. Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią. Tworzy ona strukturę otwartą, co oznacza, że każdy poruszony pragnieniem serca może do wspólnoty przyjść i z niej odejść. Każdy we wspólnocie jest potrzebny i tak samo ważny, ponieważ wspólnota tworzy wysoce zróżnicowany zespół osób podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach.
We Wspólnocie wyróżnia się:
• uczestników spotkań modlitewnych
• członków Wspólnoty
• liderów diakonii, a pośród nich Lidera i Kapłana Wspólnoty
I. Uczestnikami spotkań modlitewnych mogą być osoby, które nie weszły jeszcze na drogę formacji, są niezwiązane w żaden sposób ze Wspólnotą, lecz pragną uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych
II. Członkami Wspólnoty mogą być osoby, które zadeklarują do Lidera przynależność do Wspólnoty i w sposób systematyczny będą uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, a także zapoznają się ze statutem Wspólnoty. Mogą dobrowolnie podpisać Regułę Wspólnoty.
III. Lider diakonii to osoba odpowiedzialna za różne zadania diakonii, formująca się do posługi i żyjąca według Reguły Wspólnoty. Zostaje powołany przez Lidera Wspólnoty po deklaracji chęci pracy.
IV. Liderem wspólnoty jest osoba, która została powołana z grona liderów diakonii i wybrana przez większość członków Wspólnoty.
V. Kapłan Wspólnoty to ksiądz sprawujący opiekę nad Wspólnotą.
VI. Zespół przywódczy to organ decydujący o kierunku rozwoju wspólnoty. Tworzą go Lider i kapłan wspólnoty oraz liderzy diakonii.
 Kapłan Wspólnoty
to ksiądz – opiekun Wspólnoty, który jako asystent Kościoła we Wspólnocie troszczy się o wierność nauce Kościoła. Kapłana wspólnoty akceptuje i wyznacza ksiądz Proboszcz na wniosek Lidera Wspólnoty. Wspólnota powinna zawsze troszczyć się o opiekę kapłana.
Kapłan Wspólnoty ma prawo:
• rozeznawania wspólnie z liderem i animatorami spotkania modlitewnego i celów wspólnoty (doraźnych, krótkoterminowych i długoterminowych)
• rozeznawania wspólnie z liderem i animatorami formacji dla członków wspólnoty
• uczestniczenia w każdym dziele podejmowanym przez wspólnotę
• czynnego uczestniczenia w wyborze lidera
• interweniowania u koordynatorów diecezjalnych w przypadku braku porozumienia w grupie lub z liderem
Kapłan Wspólnoty powinien:
• troszczyć się o udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych oraz Eucharystiach odprawianych w intencjach Wspólnoty
• powinien uczestniczyć i odprawiać Msze wotywne ku czci Ducha Świętego
• powinien uczestniczyć w spotkaniach Diecezjalnej Koordynacji Odnowy w Duchu Świętym
• powinien troszczyć się o formację opartą na teologii Ducha Świętego
• powinien być pasterzem, przyjacielem, kierownikiem duchowym Wspólnoty
 Lider
to osoba, która:
• stoi na czele Wspólnoty
• dąży do świętości i pomaga w tym innym
• rozeznaje znaki czasu
• nie jest samotną wyspą, działa w łączności z liderami diakonii i Kapłanem Wspólnoty
Do podstawowych obowiązków lidera należy:
• troska o wierność nauce Kościoła we wspólnocie podejmowana we współpracy z Kapłanem Wspólnoty
• regularne uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty, zadbanie o rozeznawanie spotkań modlitewnych i zorganizowanie nauczania
• reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu
• realizowanie zaleceń koordynatorów diecezji dotyczących form działania wspólnot i dzieł Odnowy w Duchu Świętym
• regularne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych lub przez osoby przez nich wyznaczone odpowiedzialne za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji
• koordynowanie działalności Wspólnoty
• organizowanie spotkań Zespołu Przywódczego
• stały kontakt z parafią, koordynatorami diecezjalnymi Odnowy w Duchu Świętym
• systematyczna osobista formacja
• wyznaczanie spośród animatorów opiekunów dla nowo przybyłych uczestników spotkania modlitewnego
• formowanie uczniów (następców)
Do Lidera należy ( po zasięgnięciu opinii Kapłana Wspólnoty):
• powoływanie animatorów, liderów diakonii
• wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu
• wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych
Lider zobowiązuje się do:
• życia według Reguły Wspólnoty
• odbycia, w miarę możliwości, rekolekcji ignacjańskich lub innych form rekolekcji
opartych na duchowości ignacjańskiej
• spowiedzi przynajmniej raz na sześć tygodni
• posłuszeństwa hierarchii kościelnej i Kapłanowi Wspólnoty
• udziału w spotkaniu Zespołu Przywódczego, które odbywa się, w trybie zwyczajnym, raz na dwa miesiące

 Lider diakonii
to osoba, która zobowiązuje się z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu Wspólnoty i z odpowiedzialnością podjąć powierzone jej działania.
Lider diakonii zobowiązuje się do:
• życia według Reguły Wspólnoty
• odbycia, w miarę możliwości, rekolekcji ignacjańskich lub innych form rekolekcji
opartych na duchowości ignacjańskiej lub szkole animatora
• spowiedzi przynajmniej raz na sześć tygodni
• posłuszeństwa hierarchii kościelnej, Liderowi i Kapłanowi Wspólnoty
• udziału w spotkaniu Zespołu Przywódczego, które odbywa się na wniosek Lidera lub Kapłana Wspólnoty
Zadaniem lidera diakonii jest:
• realizowanie zadań i celów Wspólnoty
• dyspozycyjność do wykonywania różnych posług
• prowadzenie grup dzielenia i opieka nad członkami Wspólnoty w drodze ich rozwoju
duchowego
• pomoc w przeżywaniu seminariów, rekolekcji
• rozeznawanie kierunków działania Wspólnoty i podejmowanych przez nią poszczególnych dzieł
• budowanie wspólnoty braterskiej opartej na wzajemnym zaufaniu
• opieka modlitewna i rozmowa z nowo przybyłymi członkami i uczestnikami spotkania modlitewnego
• wyznaczanie stałego asystenta, który w zastępstwie lidera diakonii lub w uzasadnionych przypadkach wraz z nim, będzie brał udział w pracach Zespołu Przywódczego
VII. Zasady wyboru lidera i liderów diakonii:
A. Wspólnota wybiera lidera w wyborach demokratycznych, zwykłą większością głosów. Kandydatów podają członkowie wspólnoty typując spośród aktualnych liderów diakonii(minimum dwóch) . Kandydat musi wyrazić zgodę do pełnienia posługi. Wybory odbywają się w miesiącu czerwcu roku kończącego kadencję. Jedna kadencja posługi lidera trwa trzy lata. Lider może być wybrany ponownie na drugą kadencję, która kończy jego posługę. Po trzech latach przerwy lider może zostać wybrany po raz kolejny na maksymalnie dwie kadencje. Nowo wybrany lider musi uzyskać aprobatę proboszcza miejsca i Kapłana Wspólnoty. Liderem powinna być osoba z terenu parafii. Jeśli Wspólnota nie jest w stanie wyłonić lidera – członka parafii, w wyjątkowej sytuacji może powierzyć tę funkcję osobie spoza parafii. Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona członków wspólnoty uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Liderem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata i głosów nieważnych.
B. Lider Wspólnoty może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków i przyjętych zobowiązań, przez liderów diakonii za zgodą Kapłana Wspólnoty na wniosek członków Wspólnoty w drodze tajnego głosowania, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków Wspólnoty, a decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów (50% + 1) w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona.
C. Lider Wspólnoty może po konsultacji z Kapłanem Wspólnoty i uzyskaniu jego zgody zrezygnować z powierzonej mu funkcji. Nowy Lider wybierany jest na zasadach wyboru Lidera w terminie wyznaczonym przez Kapłana Wspólnoty, nie dłużej niż dwa tygodnie po odwołaniu lub rezygnacji wcześniejszego Lidera.
D. Lider Wspólnoty wybiera liderów diakonii po zasięgnięciu opinii Kapłana Wspólnoty.. Kadencja liderów diakonii trwa dwa lata.
E. Lider diakonii może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków i przyjętych zobowiązań przez animatorów Wspólnoty za zgodą Kapłana Wspólnoty na wniosek członków Wspólnoty w drodze tajnego głosowania, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków Wspólnoty, a decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów (50% + 1) w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona.
F. Lider diakonii może po konsultacji z Kapłanem i Liderem Wspólnoty i uzyskaniu ich zgody zrezygnować z powierzonej mu funkcji. Nowy animator wybierany jest na zasadach wyboru animatora w terminie wyznaczonym przez Kapłana Wspólnoty, nie dłużej niż dwa tygodnie po odwołaniu lub rezygnacji wcześniejszego animatora.
G. Wybory Lidera przeprowadza pod nadzorem Kapłana Wspólnoty osoba wyznaczona przez lidera lub sam lider jeżeli nie bierze udziału w wyborach jako kandydat na lidera.
VIII. Prawa członków, liderów diakonii i lidera:
Każdy członek Wspólnoty, lider diakonii czy Lider wspólnoty ma prawo w swojej wolności do rezygnacji z przynależności do Wspólnoty, a także z posługi lidera diakonii czy Lidera.
Każdy członek Wspólnoty ma prawo do zgłaszania propozycji do planu pracy formacyjnej i duszpasterskiej Wspólnoty oraz do zgłaszania potrzeby spotkania całej Wspólnoty.
Każdy członek Wspólnoty ma również prawo do zgłaszania potrzeb lub propozycji różnych form ewangelizacji zewnętrznej do rozeznania przez Zespół Przywódczy.
Lider diakonii lub członek Wspólnoty może podjąć działalność ewangelizacyjną lub inną posługę poza wspólnotą o ile:
a) posługa nie przeszkadza w wypełnieniu obowiązków lidera diakonii
b) zostanie oddelegowany przez wspólnotę c) działa w porozumieniu z Liderem Wspólnoty.
Każdy członek Wspólnoty ma prawo do:
• pomaganie Liderowi i liderom diakonii w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych Wspólnocie,
• inspirowanie lub inicjowanie nowych działań w porozumieniu z Zespołem Przywódczym
• zgłaszania kandydatów i czynnego uczestniczenia w wyborze Lidera
• udziału jako reprezentant mianowany przez Lidera na spotkaniach organizowane przez koordynatorów diecezjalnych w przypadku nie reprezentowania wspólnoty na spotkaniach przez lidera lub przez lidera diakonii
Mając na celu dobro Wspólnoty i szacunek do bliźniego każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do całkowitej dyskrecji w odniesieniu do przebiegu modlitwy wstawienniczej, spotkań modlitewnych i wypowiadanych na nim treści.
Wszystkie sprawy bieżące, plany, natchnienia, wątpliwości i problemy związane ze Wspólnotą są konsultowane na spotkaniach Zespołu Przywódczego, bądź osobiście z Liderem i Kapłanem Wspólnoty.

11. Zasady funkcjonowania Wspólnoty
I. Finanse
Finanse Wspólnoty pochodzą z całkowicie dobrowolnych składek członków Wspólnoty oraz z ofiary pieniężnej zbieranej na comiesięcznych mszach wotywnych.
Finansami Wspólnoty rozporządzają liderzy diakonii wraz z Kapłanem i Liderem Wspólnoty.
Finansami opiekuje się skarbnik wyłaniany z grona liderów diakonii w drodze wyborów na okres dwóch lat.
II. Podejmowanie decyzji
Decyzje organizacyjne dotyczące przebiegu spotkań, posług i pracy diakonii podejmują: Lider i Kapłan Wspólnoty.
Decyzje dotyczące rozeznania drogi Wspólnoty, rozeznania charyzmatów, problemów występujących we Wspólnocie, rozeznania i przyjęcia planu pracy w ciągu roku duszpasterskiego, kierunków formacji i działalności Wspólnoty oraz o przyjęciu do grona liderów diakonii nowych kandydatów podejmuje Zespół Przywódczy po modlitwie rozeznania większością głosów.
III. Organizacja Wspólnoty
We Wspólnocie wyróżnia się diakonie posługi oraz diakonie prowadzące spotkania modlitewne.
W ich skład wchodzi lider diakonii, asystent oraz członkowie Wspólnoty wyznaczeni przez lidera diakonii do wykonania posługi . Ilość i skład diakonii ustalana jest na pierwszym spotkaniu Zespołu Przywódczego, inaugurującym nowy rok posługiwania.
We Wspólnocie wyróżnia się diakonie:
• diakonię informacyjno-ewangelizacyjną
– odpowiedzialną za gablotę, kronikę, stronę internetową itp.
– odpowiedzialną za sprzedaż materiałów ewangelizacyjnych i zapewnienie materiałów dla uczestników seminariów i rekolekcji
– odpowiedzialną za organizacje Wieczoru uwielbienia
– odpowiedzialną za dzieła ewangelizacyjne podejmowane przez Wspólnotę
• diakonię modlitewną
– odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą na spotkaniach i w czasie mszy wotywnych ku czci Ducha Świętego i posług zewnętrznych
– odpowiedzialną za modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty
– odpowiedzialną za modlitwę za parafię
– odpowiedzialną za modlitwę nad konkretnymi osobami
• diakonię świętowania
– odpowiedzialna za organizację świąt i agap Wspólnoty,
– odpowiedzialną za organizację wydarzeń integracyjnych
• diakonię uwielbienia
– odpowiedzialną za uwielbienie na: spotkaniach wspólnoty, mszach wotywnych ku czci Ducha Świętego, wieczorze uwielbienia                                                                                                                                                     • diakonię liturgiczną
– odpowiedzialną za przygotowanie liturgii mszy św., brewiarza, darów, itp.                                                          – odpowiedzialną za składanie intencji mszalnych w Kancelarii Parafialnej
– odpowiedzialną za organizację i powiązanie roku liturgicznego z rokiem wspólnotowych wydarzeń
Możliwe jest powoływanie innych diakonii według potrzeb Wspólnoty.
W ramach Wspólnoty działa grupa modlitwy wstawienniczej. Modlitwą wstawienniczą mogą posługiwać członkowie Wspólnoty, którzy uczestniczyli w Seminarium Odnowy Wiary, przyjęły Chrzest w Duchu Świętym oraz uczestniczyły w warsztatach modlitwy wstawienniczej. Każdorazowo do posługi grupę modlitewną powołuje lider diakonii modlitewnej.
Do diakonii uwielbienia członków powołuje lider diakonii. Diakonia składa się z maksymalnie 10 osób posługujących śpiewem oraz lidera diakonii. Diakonia uczestniczy dodatkowo w spotkaniach muzycznych. Członkowie diakoni uwielbienia powoływani są na okres dwóch lat. Lider diakonii może odwołać członka diakonii z powodu nieobecności na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty lub spotkaniach muzycznych po konsultacji z Liderem Wspólnoty. W zastępstwie powołuje w ciągu dwóch tygodni nowego członka diakonii uwielbienia.

12. Zapisy końcowe
Wspólnota jest otwarta na różne formy ewangelizacji w parafii i na jej zewnątrz. Możliwa jest ewangelizacja uliczna, poprzez media, poprzez udział w pracach Koordnacji odnowy w Duchu Świętym oraz inne możliwe formy (w więzieniach, szpitalach, działalności charytatywnej itp.) rozeznane przez grono animatorów.
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek członków Wspólnoty, animatorów, lidera, kapłana opiekuna czy proboszcza parafii na ogólnym spotkaniu Wspólnoty.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy